Hlavní nabídkaHistorie PDF Tisk
hist-49.jpgHistorie sboru

Počátky sboru dobrovolných hasičů v Králově Poli se datují k lednu roku 1880, kdy obecní rada učinila usnesení o jeho založení a stanovila přípravný výbor. Nechali vybubnovat, že se přijímají dobrovolníci, v červnu 1881 se pak za účasti 45 zakládajících členů konala ustavující schůze. Podle zde schválených stanov zněl oficiální název:"Městský dobrovolný hasičský sbor". Do čela byl zvolen br.Ferdinand Zigmund, t.č. starosta Králova Pole. Za obnos 1,100 Zlatých byla zakoupena stříkačka fy. Hyller Brno. 14. září byl pak do služeb obce předán vycvičený sbor, při té příležitosti se konal sjezd českého hasičstva z Moravy. Během slavnosti byl vyhlášen požární poplach - hasiči byli povoláni k domovnímu požáru, a tak hned zažili svůj "křest ohněm", přičemž prokázali, že jsou vycvičeni znamenitě.

Původní hasičské skladiště bylo ve dvoře tehdejší radnice na Mojmírově náměstí. V roce 1895 byl obcí darován pozemek na dnešní Košinově ulici, kde byla vystavěna nová zbrojnice. V roce 1909 bylo postaveno "lešení železné" - věž sloužící k výcviku i sušení hadic. Sbor ji zakoupil za 1,100K.

Když byl v roce 1914 císařem vyhlášen státní smutek, v Králově Poli se zrovna konal Sokolský slet. Nastala 1.světová válka. Zbrojnice byla zabrána pro vojenské účely a musela být vyklizena. Výzbroj a výstroj byla uložena v cihelně, v Řečkovicích a vůbec mezi členy. Činnost sboru ustala, 4 bratři padli na bojišti. Po válce se činnost sboru rychle rozběhla. Při sboru byla zřízena knihovna, počaly se scházet i ženy i dorostenci. V roce 1925 byla sboru předána první autostříkačka fy. Hrček a Neugebauer. Svou připravenost hasiči prokázali při velkém cvičení na Zelném trhu při sjezdu v r.1925, hlavně pak při dlouhé řadě zásahů - např. velký požár Královopolské strojírny r. 1920. Často vyjížděli k zásahům i mimo obvod Velkého Brna. Na konci 30.let začala být vážná politická situace. Schylovalo se k válce. Toho si byli hasiči vědomi a na těžkou dobu se řádně připravovali - např. zřídili komoru pro výcvik s plynovými maskami, první svého druhu u nás. Na poslední předválečné výroční schůzi (1939) všichni členové obnovili slib věrnosti.

"Ještě neuplynulo ani 20 let od roku 1918 a již se zase stahují mraky nad Československou republikou. V roce 1938 je celá Evropa zneklidněna rozpínavostí nacistického Německa, které se stalo údernou pěstí světové reakce. Německá propaganda se soustřeďuje proti Československu. Tato vyvrcholuje Mnichovským diktátem, kdy nastává pro český národ trnitá cesta. Byli jsme dáni nacistickému Německu. Podstupujeme pásmo za pásmem nenasytnému Hitlerovi, až nastává 15.března 1939, kdy nás oloupil o vše, i o naši svobodu. Slovensko se osamostatnilo a nastal pro nás Protektorát Čechy a Morava. Právě teď, v nynější době musí se hasičstvo semknouti v jeden celek. Tj. milovati svou vlast a národ, nasaditi vše, abychom je uchránili od všech škod i za cenu svého života. Snahou naší bude, a je zachrániti vytvořené hodnoty, na kterých lpí pot našich otců i dědů a celých minulých generací." Kronika sboru.

Během války se nadále hasiči starali o bezpečnost občanů. V roce 1941 se stali součástí tzv. Bezpečnostní pomocné služby. Velké zásluhy patří samaritánské skupině. Při 60.výročí SDH v roce 1940 pořádali naši pro všechny brněnské sbory největší cvičení v historii sboru - "zasažení zápalnými pumami" ve Vrchlického (dnešní Vodova) a přilehlých ulicích. Při bojích o osvobození města Brna r.1945 byla zbrojnice zasažena granáty a byla vážně poškozená střecha. V posledních dnech bojů do zbrojnice vtrhlo několik německých ozbrojenců, rozstříleli telefonní ústřednu a vážně poškodili výzbroj. Všechny škody na majetku spravili a opravy provedli hasiči z vlastních prostředků. Hasiči zajišťovali zásobování obyvatelstva potravinami a převozy raněných od vlaků do nemocnic. To bylo v době nedostatku benzínu možné jen díky tomu, že před válkou byly v zahradě zbrojnice zakopány dva barely. Nesmíme zapomenout na nemalé zásluhy v odboji. Technický referent, br.Jan Kališ, spolu s velitelem br.Františkem Voborným, byl vůdčí osobou moravského hasičského odboje. Naši hasiči tvořili důležitou součást zpravodajské sítě mezi Čechami a exilovou vládou. Ve zbrojnici se ukrývali partyzáni. V této těžké době hasiči jasně prokázali charakter svého hnutí: BLIŽNÍMU KU POMOCI, VLASTI K OBRANĚ. Stejně jako za války, i v srpnu 1968 sehráli hasiči velkou roli v zásobování obyvatelstva. Nefungovaly telefony, a tak na všech strategických místech hlídaly cyklospojky, příp. motospojky. V roce 1972 uzavřeli hasiči družbu se sborem v Německém Luckenvalde. Od války do současnosti se vystřídalo několik generací hasičů. V této době došlo k jednomu z největších brněnských požárů - výbuch v městské teplárně na Špitálce v r.1976. Velký byl též požár tělocvičny VUT na Purkyňově ulici v roce 1984. Statistika z roku 1970 praví, že za 90 let činnosti hasiči Královo Pole zasahovali u 1,039 požárů, 273 povodní, účastnili se 1,936 cvičení a 18,988 jiných akcí (pož. hlídky, atd.).

Pojednání o historii sboru by nebylo úplné, pokud bychom nezmínili jednu z událostí z posledních let a tou je výstavba nové hasičské zbrojnice, která proběhla v roce 2015, a to na místě původní zbrojnice. Stavbě padla za oběť původní železná věž, její horní patro je uloženo v areálu Technického muzea v Brně - Řečkovicích. Po dobu stavby se činnost sboru odehrávala v náhradních prostorách v budově bývalé školky na Staňkově ulici a vjezdy k zásahům byly vedeny z náhradního stanoviště ve vnitrobloku mezi Ptašinského a Kabátníkovou ulicí. Vozidla stála na otevřeném prostranství, avšak akceschopnost jednotky se podařilo udržet i během tohoto provizoria. První výjezd k zásahu z nové hasičské zbrojnice se odehrál v lednu 2016, jen několik dní poté, co sem byla přestěhována technika. Po období dalších dodělávek a oprav proběhlo dne 14.9.2018 slavnostní otevření hasičské zbrojnice a garáží pečovatelské služby (část objektu, v místě bývalého zadního dvora) a zbrojnice byla tímto slavnostně předána do služeb obyvatelům Králova Pole. 


0002.jpg0001.jpg
Historie oddílu mladých hasičů

Práce se skupinami dorostu u českého hasičstva má své kořeny na přelomu 19. a 20.století. Počátky práce s hasičskou mládeží v Brně Králově Poli spadají do roku 1911, kdy byl při našem sboru zřízen "dorostový odbor". Za 1.sv.války spolková činnost sboru ustala. Činnost mládeže byla obnovena v roce 1935, zakladatelem dorostenecké skupiny (30 dorostenců, 6 žáků) byl br.František Růžička. Zároveň vznikla i skupina dorostenek vedená sestrou Růžičkovou (8 dorostenek, 21 žákyň). Na jednom z předválečných dorosteneckých táborů , na Vysočině u vesnice Kovářová pomohli a nemalou měrou přispěli k uhašení požáru stavení v jedné z okolních vesnic. Díky této události uznali radní sousední obce Lískovec důležitost dobrovolných hasičů a založili zde sbor. Mezi SDH Lískovec a naším sborem pak panovalo dlouholeté přátelství. V roce 1940, při 60.výročí trvání SDH, se skupina dorostenců dobře zapojila při největším cvičení, které náš sbor kdy pořádal.
Po Františku Růžičkovi se vedení mládeže ujal br.Josef Beneš. Pod jeho vedením dosahovali naši mladí členové vynikajících výsledků - na 1.ročníku republikové soutěže hasičské mládeže v roce 1953 dosáhli v kategorii chlapci nad 12let 1.místo, a získali ocenění "Nejlepší družstvo v ČSR". V roce 1954 svůj triumf zopakovali. I v následujících letech dosahovali naši mladí hasiči dobrých výsledků. O vedení se starali br.Jiří Beneš, br.Jaromír Juříček, později i sestry Zdeňka Krčková - Dvořáková, a Zdeňka Kondelíková.